Vindommen

Vindommen är den största och kanske också den vackraste sjön i Tjustbygden. Sjön är belägen inom tre socknar, nämligen Hannäs, Tryserum och Ukna. Ytan är 1400 ha, vilket ungefär motsvarar ytan av 2000 fotbollsplaner! Fågelvägen är sjön ca 13 km lång. Sjöns omkrets är ett flertal mil pga. alla vidlyftiga vikar.

Hannäs

Nästan hälften av stränderna kring Vindommen är skogsbeväxta.

En fjärdedel består av odlingar och resterande är berg och klippor. Det

är förvånansvärt lite bebyggt kring sjön, vilket underlättar för båtresenärer att

kunna göra strandhugg lite varstans. Stränderna är ofta kantade med pors, klibbal,

jolster, vide och sälg. I vikarna finns företrädesvis vit och gul näckros, bred kaveldun, 

Sjön ligger 25 meter över havet. Sjödjupet är kraftigt varierande. Det största uppmätta djupet är cirka 25 meter. Till största delen är sjön emellertid relativt grund, medeldjupet är cirka 6-9 meter. Avrinningen från Vindommen sker genom Vindån. Vid högvatten kan avrinningen vara 8,5 kubikmeter i sekunden.

pilört, sjöfräken, blom-, blad- och kolvass, samt olika arter av nate.


Fåglar som häckar i eller vid Vindommen är gräsand, knipa, vigg, sothöna, skäggdopping, fisktärna, fiskmås, gråtrut, kanadagås, grågås, storlom, knölsvan, sångsvan, häger, drillsnäppa m fl. Även den relativt sällsynta fiskgjusen och havsörnen ses besöka sjön. Märkliga ljud kan också då och då höras från vassruggarna. Det är rördromen som med sitt dova läte vill göra sig påmind. Den täta vegetationen vid stränderna är ett kärt tillhåll för lövsångare, trädgårdsångare och en och annan näktergal. Även den sällsynta trastsångaren har hörts sjunga i vassen i Fallaviken.


Skedshult

Det finns gott om gädda, gös, abborre, mört, braxen och sarv i Vindommen. Gösen är inplanterad och har förökat sig bra på gäddan och abborrens bekostnad. Gösen trivs bäst i de djupare vattnen. Dessutom förekommer löja, lake, sutare och nors, men inte så talrikt. Ålstammen har på senare år minskat. Flodkräftan är utdöd och har ersatts med signalkräftan. I Vindommen har det bildats ett fiskevårdsområde med cirka 100 medlemmar/fastighetsägare.


På den kulinariska sidan finns i Vindommen den ätliga grodan Pelophylax esculentusOm Du kommer en solig kväll vid månadsskiftet maj-juni och lyssnar inåt Kyrkviken eller Nystadviken, kanske Du får höra ett kväkande, knarrande och rapande ljud. Då är det hannarna som håller sin parningskonsert. Den är Europas största grodart och den är mer bunden till vatten än våra vanliga grodor.


Utöver den unika populationen av grodor i Vindommen och den närliggande Lindalsgölen, så har även den sällsynta fjärilen Kronärtsblåvingen upptäckts kring Vindommens stränder. För ytterligare information hänvisas till Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida.


Vi människor har alltid haft ett behov av att färdas på vatten. Förr i tiden var en sjö mycket viktig för befolkningen. Fisket gav ett bra tillskott till mathållningen. Sjön var också en bra färdväg både sommar som vinter. Det är därför naturligt att de första bosättningarna skedde längs våra vattendrag och sjöar. Följer man Vindommen runt, så finner man spåren av människor från olika tider, från stenålder fram till idag.


Varje tidsepok har lämnat spår efter sig, men det som har varit kommer aldrig igen. Ändå kan vi nästan förnimma rökdoften från ångbåten Togo som på 1920-talet drog timmer på Vindommen och körde passagerare i helgerna. Vindommens Småbåtssällskap har genom utflyktsbåten Amandas tillkomst sökt spåra händelser kring Vindommen som kan vara värda att berätta och skriva ner för kommande generationer.

Vem vet om hundra år, så kanske någon står vid vår strand och funderar över vad det där sällskapet kallade sig för ….. ?